Centrum Nowoczesnych Technologii jest jednostką odpowiedzialną za utrzymanie i sprawne oraz bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury serwerowej, pamięci masowych, jak i systemów informatycznych uczelni, na potrzeby badań naukowych, procesów dydaktycznych, obsługi toku studiów, realizację wdrożeń systemów i narzędzi informatycznych, zarządzanie oraz zapewnienie wsparcia użytkownikom w zakresie funkcjonowania i wykorzystania stosowanych w uczelni rozwiązań i technologii informatycznych.

Do zadań Centrum Nowoczesnych Technologii w szczególności należy:

 • zarządzanie systemami informatycznymi uczelni, wspomagającymi działalność statutową, w tym na potrzeby badań naukowych, procesów dydaktycznych, obsługi toku studiów i administracji uczelni,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz przechowywanych i przetwarzanych w systemach informatycznych danych,
 • utrzymanie infrastruktury informatycznej, tj. serwerów, systemów pamięci masowej, systemów tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych, systemów archiwizacji,
 • udzielanie wsparcia w zakresie użytkowania ogólnouczelnianych systemów i narzędzi informatycznych,
 • identyfikacja i analiza procesów naukowo-badawczych, dydaktycznych, obsługi toku studiów i administracyjnych, w tym ocena możliwości ich wspierania z wykorzystaniem nowoczesnych systemów i narzędzi informatycznych,
 • definiowanie, ustalanie priorytetów oraz projektowanie możliwych rozwiązań w zakresie wsparcia w/w procesów narzędziami informatycznymi, w tym wdrożeniowe i bieżące wsparcie dla użytkowników;
 • realizacja prac rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych;
 • koordynowanie wdrożeń, adaptacja i rozwój technologii informatycznych na potrzeby uczelni,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi UO w zakresie utrzymania, wykorzystywania i wdrażania nowoczesnych narzędzi, systemów i technologii informatycznych,
 • współpraca z innymi jednostkami naukowo-akademickimi oraz instytucjami spoza UO, w zakresie wdrażania i wykorzystywania nowoczesnych systemów i technologii informatycznych,
 • integracja systemów informatycznych wykorzystywanych w uczelni,
 • aktywny udział w pracach związanych z realizacją wspólnych projektów i przedsięwzięć realizowanych przez konsorcja współpracujące z UO, w tym; „PIONIER”, „MUCI” oraz „Standaryzacja Rozwiązań Zarządczych dla Uczelni”, w zakresie wdrażania, integracji i utrzymania systemów i technologii informatycznych,
 • realizacja szkoleń z zakresu użytkowania ogólnouczelnianych narzędzi i systemów informatycznych.